::  หน้าหลัก   :: สมุดเยี่ยม

 

 

 

 
ที่
ชื่อ - สกุล
สถานะ
ตำแหน่ง
1
นายสุนทร  กลับประยูร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการสถานศึกษา
2
นายบุญหนุน  บรรพต
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
3
นายสุรินทร์  หญีตน้อย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
4
นายบรรจง  ช่วยดำรงค์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
5
นายจำรูญ  เผือกเนียร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
6
นายจำรูญ  อินทะโก
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
 7 นายสถิตย์  จินดาชื่น
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
8
นางบุญถัมป์  นัทสุทธิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
9
นายไมตรี  เมืองนอง
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการ
10
นางบุญเลิศ  ครุฑละออง

ผู้แทนองค์กรชุมชน

กรรมการ
11 นายบรรจง  ช่วยดำรงค์

ผู้แทนผู้ปกครอง

กรรมการ
12 นายอโนทัย  ชลชลา
ผู้แทนครู
กรรมการ
13 นายชำนาญ  อินทะโก

ผู้แทนศิษย์เก่า

กรรมการ
14
พระวัชรินทร์  อุชุจาโร

ผู้แทนพระภิกษูสงฆ์

กรรมการ
15 นายเสรี  พรหมฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กรรมการและเลขานุการ

 

ข้อมูล ณ วันที่  30 มิถุนายน  2557

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ 
หมู่ที่ 2 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
Tel. 077 - 549559 โทรสาร.  077 - 630006
by :
  Khansup.cpn1@hotmail.com