::  หน้าหลัก   :: สมุดเยี่ยม

 

  

  

 

 

 

   
   

นายวิโรจน์  ช่วยชูหนู
ช่างปูนชั้น 3

 

 นายจิรศักดิ์ อยู่มา
นักการภารโรง

   
   
   

 

 

 

 

 

 

   
   
   
 


โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ 

หมู่ที่ 2 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140 Tel. 077 - 549559  โทรสาร.  077 - 630006

by :  Khansup.cpn1@hotmail.com