::  หน้าหลัก   :: สมุดเยี่ยม

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


นายเสรี  พรหมฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวนวลจันทร์  เตียววนากูล
หัวหน้างานกลุ่มบริหารงบประมาณนางสาวเพ็ญฤดี รอดโต
หัวหน้างานกลุ่มบริหารงานวิชาการ

 

 

นางเนาวรัตน์ ช่วยดำรงค์
หัวหน้างานกลุ่มบริหาร
ทั่วไป


นายโกวิทย์  ยังปักษี
หัวหน้างานกลุ่มบริหารงานบุคล 


โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ 

หมู่ที่ 2 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140 Tel. 077 - 549559  โทรสาร.  077 - 630006

by :  Khansup.cpn1@hotmail.com