::  หน้าหลัก   :: สมุดเยี่ยม

 

 

 

 

 

  

 

               โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์  ตั้งอยู่หมู่ที่ 2  ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์  86140  โทรศัพท์  077 - 549559
  โทรสาร    077-
610163  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร  เขต 1  โรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา
   ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ได้ดำเนินการก่อสร้างโดย   นายประเทือง   แสงศิลป์   กับ  นายจำรูญ   เผือกเนียร  ร่วมกับราษฎรในหมู่บ้านคันธทรัพย์ 
   บ้านในโอน 
บ้านปะระ โดยใช้ที่ดินของนายประเทือง  แสงศิลป์  จำนวน 27 ไร่ 1 งาน 64  ตารางวา   เริ่มทำการก่อสร้างตั้งแต่  พ. . 2513
   โดยการนำของ นายทอง   กลับประยูร,   นายเยื้อน      แซ่หลิม , นายสถิตย์  จินดาชื่น , นายปรีชา  อิ่มศรี ได้รับ
บริจาคเสาตอม่อจาก
     นายจำรูญ
   เผือกเนียร   จำนวน  15  ต้น ราษฎรในหมู่บ้านได้สละเงิน   ซื้อสังกะสี  และเลื่อยไม้ ตัดต้นไม้ ปรับปรุงสนาม  ทำการก่อสร้างอาคารเรียน    ขนาด  2 ห้องเรียน  กว้าง 6 เมตร ยาว 16 เมตร ทางราชการได้  แต่งตั้งนายประเสริฐ  อินทรัตน์  มาดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่
   และควบคุมการก่อสร้าง ค่าแรงและวัสดุเป็นเงิน 16,723  บาท   ทำพิธีเปิดในวันที่  20  พฤษภาคม 2514  โดย นายสว่าง วิวัส 
   นายอำเภอท่าแซะขณะนั้น

                ปี  ..  2515  ได้งบก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  .1 . ขนาด  4 ห้องเรียน สร้างแล้วเสร็จ เมื่อ  23  กันยายน  2515 ทางราชการได้ย้าย
   นายประเสริฐ  อินทรัตน์ ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านบึงลัด  และได้ย้ายนายสำเลิศ  กลับอยู่  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทนได้ทำพิธีเปิดป้าย
   อาคารเรียนหลังใหม่เมื่อวันที่ 
23  กันยายน  ..  2515

                ปี  ..  2523  ได้งบสร้างอาคารเรียนแบบ  .1   ขนาด  4  ห้องเรียน  จำนวน 1 หลัง

                ปี  ..  2532  วันที่  4  พฤศจิกายน  2532 ประสบวาตภัยพายุไต้ฝุ่นเกย์ทำให้อาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างเสียหายหมด

                ปี  ..  2533  ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช.  2/28  จำนวน 1 หลัง 15  ห้องเรียน  อาคารอเนกประสงค์  แบบ  สปช.     201/26  จำนวน  1  หลัง บ้านพักครูแบบ  สปช.  301/26 จำนวน 1 หลัง ส้วม แบบ สปช. 601/26  จำนวน  6  ที่นั่ง  ถังน้ำฝนแบบ  .33
   จำนวน
2  ชุด

                ปี  ..  2537  ได้รับอนุญาตให้เปิดเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

                ปี  ..  2539  ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช.  105/29   2  ชั้น 6 ห้องเรียน  จำนวน  1 หลัง

                ปี  ..  2542  ได้งบประมาณต่อเติมอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29  จำนวน  2  ห้องเรียน

                ปี  ..  2543  นายเสน่ห์  มากทุ่งคา  ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านเขาพางมาดำรงตำแหน่งแทนนายสำเลิศ  กลับอยู่  ที่เปลี่ยนเส้น
 ทางชีวิตราชการก่อนกำหนด และได้ปรับปรุงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านคันธทรัพย์

                ปี  ..  2551  นายเสรี  พรหมฤทธิ์  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์  มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
 บ้านคันธทรัพย์  แทนนายเสน่ห์  มากทุ่งคา  ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 
77
(บ้านเนินสันติ)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ 
หมู่ที่ 2 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140 Tel. 077 - 549559  โทรสาร.  077 - 630006

by :  Khansup.cpn1@hotmail.com