::  หน้าหลัก   :: สมุดเยี่ยม

 

 
 
 

 

 

 

 

 

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน

 

        อักษรย่อของโรงเรียน  ค.ท.

 

        ปรัชญาของโรงเรียน   เอตทฺคคํ             วุฑฒีนํ             ยทิทํ              ปฺญญาวุฑฒิ
                                                       ความเจริญด้วยปัญญา        ยอดกว่าความเจริญทั้งปวง

 

        คำขวัญของโรงเรียน   วิชาการเป็นเลิศ               กิจกรรมยอดเยี่ยม          
                                                        คุณธรรมล้ำหน้า             ฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น

 
 
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน ( Vision)

 

          ภายในปี 2556 โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา โดยการปลูกฝังคุณธรรม
         นำความรู้  เชิดชูความเป็นไทย ใส่ใจชุมชนและสิ่งแวดล้อม พร้อมเทคโนโลยี ทุกคนมีส่วนร่วม พัฒนาการศึกษาก้าวไกล
         ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 
 
 
พันธกิจ (Mission)
 
    1.  พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้และเป็นพลเมืองดีของสังคม
    2.  ปลูกฝังจิตสำนึกให้ผู้เรียนเห็นคุณค่า รักษ์ สืบสานและดำรงไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
    3.
  ส่งเสริมให้องค์กรภาครัฐ เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
    4.  พัฒนาการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
        โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
    5. พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพของบุคลากรให้มีศักยภาพต่อเนื่อง
    6. นำหลักปรัชญาพอเพียงมาใช้ในการบริหารและการจัดการศึกษา

 

นโยบายของโรงเรียน
 

1.  ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

2.   ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้  ความสามารถในด้านวิชาการ  มีสุนทรียภาพ  สุขภาพดีและเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมในการดำรงชีวิต

3.   ส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดการให้เอื้อต่อการเรียนการสอน

4.    เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน

                                                                                     อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

                การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

                                                           เอกลักษณ์ของสถานศึกษา  

        โรงเรียนวิถีพุทธจิตอาสา

 

 

 
 

 

 

 

โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ 
หมู่ที่ 2 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140 Tel. 077 - 569559 โทรสาร.  077 - 630006

by :  Khansup.cpn1@hotmail.com