../index.html

 

 

                                                                                                                      ::  หน้าหลัก   :: สมุดเยี่ยม

 

ระดับชั้น
จำนวนนักเรียน
ชาย
หญิง
รวม

อนุบาล 1

8

10

18

อนุบาล 2

5

10

15

อนุบาล 3

17

21

38

รวมอนุบาล

30

41

71

ป.1

16

10

26

ป.2

18

10

28

ป.3/1

8

13

21

ป.3/2

8

14

22

ป.4

17

17

34

ป.5

19

17

36

ป.6/1

9

13

22

ป.6/2

10
13

23

รวมประถมศึกษา

105

107

212

ม.1/1

14

12

26

ม.1/2

14

10

24

ม.2/1

9

13

22

ม.2/2

9

11

20

ม.3

16

14

30

รวมมัธยมศึกษา

62

60

122

รวมทั้งสิ้น

197

208

405

ข้อมูล ณ วันที่  10  มิถุนายน 2562

 

 

 

 

 

 


โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ 

หมู่ที่ 2 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140 Tel. 077 - 569559 โทรสาร.  077 - 630006

by :  Khansup.cpn1@hotmail.com