::  หน้าหลัก   :: สมุดเยี่ยม

 

  

  

 

 

 

   
   

 นายประกอบ  วิมลศรี
ครู  ค.ศ. 2

 

   

 

   
   
   

 

 
 
   
   
   
 


โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ 

หมู่ที่ 2 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140 Tel. 077 - 569559 โทรสาร.  077 - 630006

by :  Khansup.cpn1@hotmail.com