::  หน้าหลัก   :: สมุดเยี่ยม

 

  

  

 

 

 

   
   

นางเนาวรัตน์  ช่วยดำรงค์
ครู คศ.1

นายฐิติศักดิ์  ไชยจันทร์
ครู ผู้ช่วย


 
นางปิณัฐตา ประดิษฐพงศ์
ครู คศ.2

 

 

 

 

   

 

 

 

   
   

 

 

 

   
   
   
 


โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ 

หมู่ที่ 2 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140 Tel. 077 - 549559 โทรสาร.  077 - 630006

by :  Khansup.cpn1@hotmail.com