::  หน้าหลัก   :: สมุดเยี่ยม

 

  

 

  

 

 

 

   
   


นางอัจฉรา  ตุมระวัต
ครู  ค.ศ.2

 

นางรัชนี  ขนอม
ครู  ค.ศ.2

นางสุภาพร  บุษยากุล
พนักงานราชการ

 

นางศรีสุดา  มีสุวรรณ
ครูพี่เลี้ยงเด็กการศึกษาพิเศษ

   
   
   

 

 

 

 

 

 

   
   
   
 


โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ 

หมู่ที่ 2 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140 Tel. 077 - 569559 โทรสาร.  077 - 630006

by :  Khansup.cpn1@hotmail.com