::  หน้าหลัก   :: สมุดเยี่ยม

 

  

  

 

 

 

   
   

นางสาวนวลจันทร์  เตียววนากูล
ครู  ค.ศ.2
นายไชยสิทธิ์  บุญรัตนไพโรจน์
พนักงานราชการ

 

 

   
   
   
 


โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ 

หมู่ที่ 2 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140 Tel. 077 - 549559 โทรสาร.  077 - 630006

by :  Khansup.cpn1@hotmail.com