::  หน้าหลัก   :: สมุดเยี่ยม

 

  

  

 

 

 

   
   นางกัลยารัตน์  บรรพต
ครู ค.ศ.2

 

   

นางสาวเพ็ญฤดี  รอดโต
ครู ค.ศ.3


นางเบญจมาศ  กลับอยู่
ครู ค.ศ.3

 

   
 

 

 

   

 นางมาริษา  ยุบลพันธ์
ครู  ค.ศ.2

 นางสาวนภัทรศิริ  อินทรสุภา
ครู ค.ศ.1

   

 

 

 

 

นางวาสนา  สังข์มรรทร
 
ครู ค.ศ.1

  

   
 


โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ 

หมู่ที่ 2 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140 Tel. 077 - 549559  โทรสาร.  077 - 630006

by :  Khansup.cpn1@hotmail.com